Research Fellow

cxb e1618317915853 - Research FellowXin-Bing Cheng

2008-2012:Tianjin University B.E.
2012-2017:Tsinghua University Ph.D
2017-2019: Tsinghua University post-doctor
2019-now: Tsinghua University, Research fellow

Research interest: Energy materials, Li battery

E-mail: xinbing20108@163.com
cxb12@mails.tsinghua.edu.cn

Personal link:
https://www.researchgate.net/profile/Xin_Bing_Cheng
https://publons.com/researcher/2528379/xin-bing-cheng/
http://www.researcherid.com/rid/F-8448-2014
http://orcid.org/0000-0001-7567-1210